Privacy protocol

Als cliënt is het goed om te weten hoe Empower Yourself met persoonsgegevens omgaat. Empower Yourself moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. (verantwoordingsplicht)

 

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. 

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Empower Yourself hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een sociaal werker met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

 

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg/begeleiding;

  • naslag voor de sociaal werker en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg/begeleiding te kunnen leveren;

  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg/begeleiding;

  • mogelijkheid om de geboden zorg/begeleiding financieel af te handelen.

    In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

  • personalia/identificatiegegevens

  • financiële en administratieve gegevens

  • Psychologische en medische gegevens.

 

 

Inzagerecht

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij/zij Empower Yourself verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid)
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kunt hij/zij dit kenbaar maken.

 

Contact met andere zorgverleners

Wanneer Empower Yourself het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over de client.

 

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. Empower Yourself heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de Beroepscode voor professionals in sociaal werk. In de Beroepscode voor professionals in sociaal werk wordt het beroepsgeheim met name genoemd en Empower Yourself medewerkers zijn verplicht zich daaraan te houden.

Indien Empower Yourself zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan Empower Yourself overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

https://www.bpsw.nl/app/uploads/BPSW-Beroepscode-2021.pdf

 

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

 

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een social worker heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Klachten​

Bij klachten hopen wij eerst een gesprek te voeren om mogelijke obstakels te voorkomen of op lossen. In het geval dat dit naar uw mening niet mogelijk is, kunt u zich richten op het klachtenportaal zorg. Hier zijn wij bij aangesloten. U vermeldt dan ons ID nummer in de klacht bij klachtenportaalzorg. 

https://klachtenportaalzorg.nl  ID nummer is 12561.